× Про нас Партнери Контакти

Легкi та прості закупівлівже сьогодні

Електричне обладнання

Ми та наші партнери

Вітаємо на сторін­ці ТОВ «СОФІМ-А». Наша компа­нія спеціалізу­ється на оптовій тор­гівлі побуто­вими електрото­варами й електро­нною апара­турою побу­тового призна­чення. Шу­каєте якісну електро­техніку та інше облад­нання для свого бізнесу? Ми з задово­ленням допо­можемо Вам підіб­рати найбільш підхо­дящий для Ваших пот­реб товар, який у пов­ній мірі зможе розкри­ти потен­ціал Вашої справи. Для цього Вам достат­ньо всього в декіль­ка кліків, скори­стайтесь формою зворот­нього зв’язку і наші мене­джери зв’яжуться з Вами.

Обираючи това­ри у нас Ви можете бути певні, що оби­раєте якість, оскільки кожен то­вар що реалі­зовується нами прохо­дить ретельну перевірку на якість. Крім, того Ви завжди можете отримати квалі­фіковану підтрим­ку у виборі того чи іншого мате­ріалу від наших мене­джерів.

MARPA SP. Z O.O.

Matrixagdrtv.pl — поль­ський Інтер­нет-магазин із побу­товою електро­нікою, який працює з 2013 року.

Однією з причин на­шого партнер­ства є вели­кий асорти­мент, а саме понад 12 000 товарів у таких кате­горіях, як побу­това тех­ніка, електро­ніка, ІТ, GSM, фурні­тура. Компанія пос­тійно розви­вається та розши­рює свій влас­ний асорти­мент.

Marpa техніка Marpa техніка Marpa техніка

Posrednictwo Handel Uslugi Deweloper Zygmunt Makarowski

Marakowski техніка Marakowski техніка

Компанія з бага­торічним досві­дом на ринку, яка спеці­алізується на мебле­вій промисло­вості, транс­портно-експеди­торських послу­гах, збері­гання това­рів, а також послу­ги з неру­хомості. Компа­нія пропо­нує OSB, ДВП, ДСП, ламіновані, пористі, HDF і МДФ.

Перевагою даної компа­нії є дуже близь­ке розташу­вання їх склад­ських примі­щень до кор­дону з Україною, що міні­малізує строки поставки.

Marakowski техніка

Контакти

Для замовлення продукції та отримання актуальних цін, а також для вирішення будь-яких питань скорис­тайтеся формою зворотного зв'язку. Наші мене­джери у найко­ротші терміни зв'яжуться з Вами.

E-mail

sofim@meta.ua

Ваше повідомлення надіслано!

Електричне обладнання